kontakt: +48 692 696 403 | email: kontakt@galeriaobjazdowa.pl

NAJNOWSZE PRODUKTY

galeria objazdowa
galeria objazdowa
galeria objazdowa
galeria objazdowa

Reklamacje i zwroty

2.5. REKLAMACJE.

2.5.1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji na zakupiony towar w którym w momencie odbioru przesyłki stwierdził wady techniczne.

2.5.2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkód (wraz ze zdjęciami) podpisanego przez Klienta i dostawcę przesyłki.

2.5.3. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie przedmiotów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności w różnicy w barwach i odcieni, nie stanowią podstawy do uznania reklamacji.

2.5.4. Wady reklamowanego przedmiotu należy opisać i przesłać na adres kontakt@galeriaobjazdowa.pl najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych po otrzymaniu przesyłki. W tytule listu należy wpisać ‘Reklamacja’. Opis należy również dołączyć do przesyłki z towarem. Przesyłkę poleconą zawierającą reklamowany towar należy odesłać na adres jej nadawcy.

2.5.5.Niedotrzymanie terminu zgłoszenia reklamacji powoduje utratę przez Użytkownika prawa do złożenia reklamacji.

2.5.6. Zwrot pieniędzy następuje wyłącznie na konto bankowe podane przez Klienta w jego danych rejestracyjnych lub zgodnie z ustaleniami płatniczymi między Twórcą i Klientem.

2.5.7. W przypadku gdy Galeria Objazdowej uzna reklamację za nieuzasadnioną, zostanie ona rozliczona na warunkach takich jak w przypadku zwrotu bez podania przyczyny.

2.5.8. Wszystkie reklamacje rozpatruje Twórca poinformowany o reklamacji przez Galerię Objazdową w terminie 21 dni liczonych od daty wpłynięcia opisu reklamacji do Galerii.


2.6. ZWROTY.

2.6.1. Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 roku (Dz. U. 2000r. Nr 22 poz. 271, z późniejszymi zmianami), Klient ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 10 dni od daty otrzymania towaru bez podania przyczyny.

2.6.2. Zwrócić można przedmiot w stanie nienaruszonym czyli kompletny, nie noszący śladów użytkowania, w oryginalnym opakowaniu oraz taki, który nie został wykonany na zamówienie.

2.6.3. Zwracany przedmiot nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu.

2.6.4. Zwracany przedmiot należy odesłać listem poleconym lub paczką na adres nadawcy. Nie należy zwracany przedmiot odsyłać na adres Galerii, jeżeli Galeria Objazdowa nie nadała reklamowanej przesyłki . Zwracany przedmiot należy odesłać na adres nadawcy reklamowanej przesyłki. Do przesyłki należy dołączyć kserokopie potwierdzenia zamówienia oraz dowodu zapłaty.

2.6.5. Klient przed wysłaniem zwracanego towaru powiadamia o tym fakcie Galerię wysyłając list elektroniczny na adres kontakt@galeriaobjazdowa.pl Wiadomość należy zatytułować ‘Zwrot’ i podać w niej numer zamówienia, nazwę przedmiotu oraz adres Twórcy do którego będzie wysyłany towar.

2.6.6. Koszty przesyłki zwrotniej pokrywa Klient.

2.6.7. Klient jest odpowiedzialny za odpowiednie zapakowanie zwracanego towaru tak aby dotarł on w nienaruszonym stanie do odbiorcy.

2.6.8. Rozliczenie zwrotu z Klientem odbywa się po otrzymaniu przedmiotu przez Twórcę i poinformowaniu Galerii o dotrzymaniu wszelkich warunków jakim podlega zwracany przedmiot.

2.6.9. W ramach rozliczenia zwrotu towaru Klient otrzymuje od Twórcy wartość zwracanych towarów a więc bez kosztów przesyłki jakie poniósł przy jego zakupie.